thumbnail_Nina_logo (2)

Algemene voorwaarden

 

 1. Definities
  – Dag: kalenderdag;
  – Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Nina Dapper voor of ten behoeve van een cliënt verricht.
  – Cliënt: persoon aan wie een Product of Dienst verleend wordt;
  – Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  – Nina Dapper Professional Lifestyle Coach: verkoper en behandelaar zoals weergegeven in artikel 1
  – Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;
  – Product: zaken zoals aangegeven op de website of in de praktijklocatie van Behandelaar, bestemd voor verkoop;
  – Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument of Behandelaar en Cliënt tot stand komt;
  – Partijen: Behandelaar en Client tezamen genoemd, Verkoper en Consument tezamen genoemd;
  – Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.
 1. Bedrijfsgegevens
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is gevestigd in Eindhoven, Nederland. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nina Dapper met nummer 65027698. Heb je vragen over mijn Algemene Voorwaarden? Dan kun je mij via dit mailadres bereiken: info@ninadapper.com
 2. Toepasselijkheid
  De Algemene Voorwaarden van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ en Cliënt. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ niet van toepassing.
  2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
  3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
  4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ en Consument en ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ en Cliënt.
 1. Aanbieding en offerte
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ doet een aanbod op de website.
  2. Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard na betaling in de webshop.
  3. Het door de ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ gemaakte aanbod is opgesteld aan de hand van informatie die door consument zijn verstrekt.
 1. Overeenkomst
  De Overeenkomst tussen ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ en Cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek).
  2. Pas na betaling van de Cliënt zal ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail verstuurd.
  4. Wijzigingen aan de Overeenkomst zijn niet mogelijk. Als na overleg blijft dat aanvullende coaching gewenst is, kan dit wel worden afgesproken.
  5. Beoordeling van de vraag of ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Consument verstrekte gegevens.
 1. Uitvoering Overeenkomst
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’.
  2. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ voert de Overeenkomst uit met de gegevens en informatie van de Cliënt.
  3. Wanneer Cliënt ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’, kan Cliënt geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
  4. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 1. Levering
  Voordat een Dienst of Product aangeschaft via de website wordt verzonden of uitgevoerd, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen. Na overleg is soms betaling in termijnen mogelijk. De eerste termijn moet zijn betaald, voordat de dienst of het product wordt uitgevoerd of verzonden.
  2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat de Dienst of Product wordt uitgevoerd of verzonden. Na overleg is soms betaling in termijnen mogelijk. De eerste termijn moet zijn betaald, voordat de dienst of het product wordt uitgevoerd of verzonden.
  3. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) Product(en) voldaan te worden.
  4. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.
 1. Prijzen
  Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld op de website van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ dan wel het aanbod van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’
  2. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
  3. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Consument getoond.
  of
  4. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ dan wel het aanbod/offerte van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Consument hiervan op
  de hoogte is gesteld.
  5. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
 1. Betalingsvoorwaarden
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ een betalingstermijn van 14 Dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de Cliënt moet zijn binnengekomen op het aangegeven rekeningnummer.
  2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 Dagen na factuurdatum, wordt er een betalingsherinnering gestuurd.
  3. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij Cliënt. Onder de kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een
  incassobureau en gerechtelijke kosten.
  4. Bij aankopen via de website vraagt ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ een directe betaling via Mollie.
  5. De betaling voor de diensten dient vooraf aan de coaching te worden voldaan. Wanneer de coaching al begonnen is, maar betaling toch uitblijft heeft ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ het recht per direct te stoppen met de coaching. 
 1. Intellectueel eigendom
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ behoudt ten allen tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, receptenboekjes, documenten, vragenlijsten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken.
  2. Genoemde zaken (1) mogen zonder schriftelijke toestemming van ‘Nina Dapper Professional Lifestylecoach’ noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ verstrekt zijn.
 1. Onuitvoerbaarheid werkzaamheden
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ heeft het recht om overeengekomen videomomenten op te schorten indien zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
  2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Cliënt zal dan een vergoeding krijgen voor het niet uit te voeren deel van de overeenkomst.
 1. Verhindering
  Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient zij ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur van tevoren via mail te geschieden.
  2. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, zal ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ proberen te verplaatsen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de afspraak niet worden nagekomen.
  3. Indien door de Cliënt niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in artikel 11.1 dan is de cliënt verplicht tot het vergoeden van de afspraak.
  4. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is te allen tijde gerechtigd om afspraken met Cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.
  5. Indien Cliënt verhinderd is om deel te nemen aan de master class, heeft zij geen recht op het terugkrijgen van haar geld.
 1. Opzegging
  ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandelingen en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van
  de behandeling onmogelijk maakt of de behandeling naar verwachting van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ niet tot het gewenste resultaat leidt. De Cliënt wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een dergelijke situatie.
  2. Cliënt behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk maakt. Cliënt stelt de ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ hier tijdig van op de hoogte. De cliënt heeft geen recht op het terugkrijgen van haar geld.
 1. Aansprakelijkheid
  Het advies en/of de begeleiding van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
  2. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Nina Dapper verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Nina Dapper.
  2. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product of de Dienst.
  3. Indien ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  4. Indien ‘‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ bepaalde bedrag.
  5. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. In geen geval ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’.
  7. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product of de Dienst. Behoorlijk gebruik van het Product of de Dienst is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’.
 2. Beleid bij Klachten
  Cliënt dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Cliënt of Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
  2. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ zal na bekendmaking van de klacht zo snel mogelijk contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
  3. Cliënt dient ‘‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
  4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’.
 3. Privacy en gegevens van Consumenten ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.
 1. Overmacht
  Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend
  waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
  2. ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 1. Conversie
  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel
  mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.
 1. Nawerking
  Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.
 1. Strijdige clausules
  Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen,
  zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Niet naleving Algemene Voorwaarden
  Indien Cliënt zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ het recht om te weigeren verdere Diensten voor Cliënt uit te voeren.
 1. Toepasselijk recht
  Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Forumkeuze
  De rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft ‘Nina Dapper Professional Lifestyle Coach’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Gegevensbescherming
  Persoonlijke informatie die wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zie Privacybeleid voor meer informatie.

  In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Nina Dapper Professional Lifestyle Coach gaat hier zorgvuldig mee om.

  Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Nina Dapper Professional Lifestyle Coach? Neem dan gerust contact op via info@ninadapper.com.

          Privacy Beleid

 1. Categorieën persoonsgegevens
  Om mijn cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor mij noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen/verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

  De persoonsgegevens die ik (over het algemeen) verwerk zijn:
  – Voor- en achternaam;
  – Adres;
  – Geboortedatum
  – Telefoonnummer;
  – (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfsemailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres janssen@bedrijf.nl);
  – Gezondheidsgegevens;

  Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Nina Dapper Professional Lifestyle Coach.

  2. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking
  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Nina Dapper Professional Lifestyle Coach of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder volgt een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. Er zijn een aantal doelen waar Nina Dapper Professional Lifestyle Coach jouw gegevens voor verzameld;

  1. Contact opnemen
  Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met Nina Dapper Professional Lifestyle Coach, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.
  2. Nieuwsbrief 
  Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval jouw e-mailadres verwerkt. Mogelijk andere gegevens als jouw naam verwerkt.
  3. Boekhouding 
  Nina Dapper Professional Lifestyle Coach is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes of facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.
  4. Facturatie 
  Voor het versturen van de facturen worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder NAW-gegevens en factuuradres.
  5. De overeenkomst 
  Wanneer er tot een overeenkomst wordt overgegaan, heeft Nina Dapper Professional Lifestyle Coach bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan voor- en achternaam, gezondheidsgegevens en adresgegevens.
  6. Cookies, geplaatst via https://ninadapper.com/
  Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische gegevens over surfgedrag en websitebezoek (scroll- en klikgedrag).

  4. Periode van opslag
  Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken.
  1. Contact opnemen 
  Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.
  2. Nieuwsbrief 
  Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.
  3. Boekhouding 
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal zeven (7) jaar, mogelijk te vermeerderen met vijf (5) jaar voor interne boekhouding.
  4. De overeenkomst 
  Alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst, worden in ieder geval bewaard voor de periode dat de overeenkomst actief is. Op het moment dat de overeenkomst is afgelopen of voltooid, worden de verwerkte gegevens bewaard voor zeven (7) jaar. Na het einde van de overeenkomst worden de klantgegevens nog drie (3) jaar bewaard.
  5. Facturatie 
  De gegevens voor dit doel blijven zeven (7) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.
  6. Cookies, geplaatst via https://ninadapper.com/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)
  Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

  5. Ontvangers van persoonsgegevens
  Nina Dapper Professional Lifestyle Coach deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit strikt noodzakelijk is en er toekomst is van de Cliënt. In alle gevallen zal Nina Dapper Professional Lifestyle Coach zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen werkt Nina Dapper Professional Lifestyle Coach samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:
  – Boekhouder
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.
  – Mollie & WooCommerce
  Mollie en WooCommerce zijn de betaaldiensten die je gebruikt als je iets besteld via de webshop. Ze ontvangen alleen strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de betaling.
  – Belastingdienst/overheidsinstanties
  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  6. Beveiliging
  AVG regels voor Nina Dapper Professional Lifestyle Coach

 1. Sluit kantoorruimten af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 2. Lockt beeldschermen, ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek.
 3. Laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek.
 4. Laat externe bezoekers niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is.
 5. Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed afgesloten.
 6. Plaats werkplekken zodanig dat de computerschermen niet naar (open) raamzijde zijn gericht.
 7. Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in ruimten waar niemand het kan horen.
 8. Zorgt voor installatie van recentste beveiligingspatches van operating systemen.
 9. Gebruikt vernieuwde virusscanners en strikte internetbeveiliging. Werkt met een veilig wifi netwerk wachtoord
 10. Let goed op phishing-mails.
 11. Print nooit informatie uit.
 12. Bezoek aan de website van Nina Dapper Professional Lifestyle Coach wordt beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met Nina Dapper Professional Lifestyle Coach privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een sitelock. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.