thumbnail_Nina_logo (2)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving
Nina Dapper Professional Lifestyle Coach richt zich op coaching en workshops binnen het werkveld van leefstijl, in de meest ruime zin. Nina Dapper Professional Lifestyle Coach is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 65027698.

Artikel 3: Tariefstelling
Voor aanvang van het eerste videogesprek deelt Nina Dapper Professional Lifestyle Coach schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Nina Dapper is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Nina Dapper houdt de cliënt altijd vooraf op de hoogte van prijsstijgingen.

Artikel 4: Betaling
Voorkeur heeft directe betaling via de website. Facturen van Nina Dapper Professional Lifestyle Coach dienen door de cliënt te worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door Nina Dapper Professional Lifestyle Coach voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij de factuur anders vermeldt. 

Artikel 5: Intellectueel eigendom
Nina Dapper Professional Lifestyle Coach behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Nina Dapper Professional Lifestylecoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Nina Dapper Professional Lifestyle Coach verstrekt zijn.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Nina Dapper Professional Lifestyle Coach heeft het recht om overeengekomen videomomenten op te schorten indien zij door omstandigheden, waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De cliënte zal dan een vergoeding krijgen voor het niet uit te voeren deel van de overeenkomst. 

Artikel 7: Stoppen overeenkomst
De cliënt heeft het recht de overeenkomst op elk moment te stoppen door middel van een mail naar lifestylecoach@ninadapper.com. De cliënt heeft geen recht op het terugkrijgen van haar geld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van Nina Dapper Professional Lifestyle Coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Nina Dapper verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Nina Dapper. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Nina Dapper Professional Lifestyle Coach nimmer aansprakelijk. Nina Dapper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9: Gegevensbescherming
Persoonlijke informatie die wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zie Privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid
De persoonlijke informatie die je verstrekt, wordt vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gegevensverwerking
Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening: inzicht krijgen in de huidige situatie, een tussentijdse evaluatie en persoonlijke begeleiding bieden tijdens het coaching traject. Onder persoonlijke informatie valt alles wat je invult tijden de online vragenlijst en wat wordt besproken tijdens de coaching en ons online contact. Als cliënt zit je automatisch in het mailing-systeem. Daarnaast worden website-bezoekers en volgers alleen op de lijst van de nieuwsbrief geplaatst als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven en je email-adres zelf hebt opgegeven.

Wanneer je via een advertentie, via Facebook of Instagram of op de website je naam en e-mail adres hebt doorgegeven, mag ik deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen.  

Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na de start van de coaching sessie bewaard, om eventuele herstart van een coaching traject makkelijker te herpakken.

Persoonsgegevens zoals bankrekeninggegevens worden verwerkt wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit met jou is overlegd en je hier toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten et cetera.

Je kan zelf je persoonsgegevens wijzigen en inzien of een klacht indienen door een email te sturen naar lifestylecoach@nindapper.com

Aanpassingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.